Zaplijenjeno 10 tona kafe

četvrtak, 25 februar 2010 02:07
Štampa
Ocena korisnika: / 0
LošeNajbolje 

Slu­žbe­ni­ci Je­di­ni­ce gra­ni­čne po­li­ci­je Tre­binje ot­kri­li su na po­dru­čju op­šti­ne Bi­le­ća dva te­re­tna vo­zi­la u ko­ji­ma je pro­na­đe­no vi­še od de­set to­na si­ro­ve ka­fe bez po­tre­bne do­ku­men­ta­ci­je, ja­vi­le su ju­če agen­ci­je. U ka­mi­onu "ive­ko-ma­gi­rus" Bi­le­ća­ni­na D. N. (47) pro­na­đe­no je oko 120 vre­ća si­ro­ve ka­fe te­ži­ne oko 7,2 to­ne...

U is­tom na­selju u ko­jem se na­la­zio "ive­ko-ma­gi­rus" pro­na­đe­no je i na­pu­šte­no te­re­tno vo­zi­lo "ive­ko-du­ka­to", a u njemu 60 vre­ća si­ro­ve ka­fe "mi­nas" bez de­kla­ra­ci­je. Pro­cjenjuje se da se u vre­ća­ma na­la­zi­lo oko 3,6 to­na si­ro­ve ka­fe.

Odmah po­red tih vo­zi­la, u na­pu­šte­nom to­var­nom di­je­lu tre­ćeg ka­mi­ona "tam 150" i po­red njega, po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci su pro­na­šli os­tat­ke pro­su­te si­ro­ve ka­fe.

Za pro­na­đe­nu ka­fu pos­to­je osno­vi sumnje da je kri­ju­mča­re­na iz Crne Go­re u BiH.

Komentarišite vijest

Download SocComments